Samverkan och Partnering

Därför tjänar alla på samverkan och partnering

Vi arbetar på två plan, större projekt drivs i Tuve Bygg och mindre i Tuve Byggservice. Arbetssättet kännetecknas av ett högt engagemang och att ett verksamhetssystem fungerar som stöd. För mer omfattande projekt har vi tagit fram ett eget koncept i allt som berör samverkan och partnering.

 

Vad innebär partnering?

Partnering är en effektiv och inspirerande arbetsform som ger kostnadseffektivitet och hög kvalitet på slutprodukten, samtidigt som den utvecklar organisationen och ställer krav på både uppdragsgivare och entreprenör. Att arbeta med partnering innebär att uppdragsgivare och utförare arbetar mot samma mål.

 

 

Rätt förutsättningar krävs

Målen uppnås genom engagemang, delaktighet och transparens, och för ett lyckat utfall måste rätt förutsättningar finnas på plats. Det innebär att alla inblandade parter är beredda att investera just tid och engagemang i processen, vilket är särskilt viktigt under projektens tidiga skeden.

 

Alla kan dra nytta av effekten

Vår erfarenhet är att partnering resulterar i förbättrad effektivitet, ökad motivation, större ansvarstagande och en ökad trivsel och arbetsglädje. Skickligt förvaltat ger denna investering flerfalt tillbaka i form av rätt kvalitet, förutsägbarhet och en långsiktig hållbar ekonomi i projekten.

 

Så fungerar Tuve Byggs modell

Vår modell för samverkan baseras på ett systematiskt arbete med laganda kopplat till både operativa och beteendemässiga mål. Genom att definiera och utveckla gruppens och individernas värderingar och beteenden, skapas en öppen och tillitsfull kultur med gott arbetsklimat där människorna jobbar tillsammans, undviker tvister, minimerar riskerna och skapar trygghet för alla parter.

 


 

Här ser du ett exempel på hur vi arbetar med partnering:

 

"Ett gott samarbete har lagt grunden till Kretslopp och Vattens nya huvudkontor”.

 
I början av 2017 inledde Tuve Bygg, på uppdrag av Higab, byggandet av förvaltningen Kretslopp och vattens nya huvud-kontor – med plats för 420 medarbetare. Fredrik Davidsson, Fastighets-utvecklings-chef på Higab, berättar om projektets komplexa utmaningar och hur man tillsammans löst dem. 
 
Idag är förvaltningen Kretslopp och vattens verksamheter utspridda på sju platser runt om i Göteborg. Med de nya lokalerna, som byggs i anslutning till Alelyckans vattenverk, kommer samtliga 420 anställda att kunna arbeta i samma moderna kontorshus. 
– Det nya kontoret är planerat och designat för att underlätta förvaltningens arbete och göra det mer effektivt och hållbart, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 

 

Vilka utmaningar har ni stött på under året?

– Vi har ägnat en stor del av arbetet under 2017 åt markförberedande åtgärder och grundläggning. Eftersom det befintliga vattenverket ligger intill så är det tuffa mark-förhållanden med många gamla ledningar och oväntade problem som dyker upp. Då sätts verkligen samarbetet på prov men genom en tät kontakt har vi tillsammans alltid hittat lösningar på problemen.
 

 

Hur är Tuve Bygg som partner i ett komplext projekt som detta?

– Jag har arbetat med Tuve Bygg vid ett flertal tillfällen tidigare och det är helt enkelt en kompetent och pålitlig entreprenör. Man märker att de är måna om att slut-resultatet ska bli bra och det grundar sig nog i att man känner en stor tillit till deras medarbetare på plats. 
 

 

Vad är nästa steg i arbetet?

– Nu när grunden är lagd ska vi börja bygga över mark, först kontorsbyggnaderna och i ett senare skede lager, verkstad och garage. 
 

 

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar med samverkan och partnering?

Slå oss en signal på tel nr 031-785 15 00!