Tuve Bygg AB bygger och anpassar Gärdsåsskolan för framtiden.

Tuve Bygg AB har fått ett nytt uppdrag av beställaren Göteborg Stad Lokalförvaltningen, på en nybyggnad, till - och ombyggnation samt rivning av Gärdsåsskolan i Kortedala. Skolanläggningen  omfattas av ett bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan,  under perioden januari 2019 - november 2023. Projektsumman uppgår till 240 Mkr.

Tuve Bygg AB har fått ett nytt uppdrag av beställaren Göteborg Stad Lokalförvaltningen, på en nybyggnad, till - och ombyggnation samt rivning av Gärdsåsskolan i Kortedala. Gärdsåsskolan, med sina gedigna och robusta byggnader, är en årskurs 4-9 skola som ligger vid Kortedala torg med goda förbindelser. Vissa delar av den uppfördes mellan åren 1957 - 59 efter ritningar av den kände funkisarkitekten Nils Einar Eriksson. Skolanläggningen är därför utpekad i Göteborg kommuns bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull, både interiört och exteriört. Gärdsåsskolan har ett samhällshistoriskt värde och är en viktig del i förståelsen av 1950-talets stadsplanering.

Skolans byggnader är inte anpassade efter hur dagens skolarbete bör bedrivas och organiseras i arbetslag och integrerat fritidshem. I entreprenaden ingår rivning av två hus, nyproduktion av skolbyggnad, med ingående anläggningsarbeten, invändiga arbeten i befintlig skola, om- och tillbyggnad samt iordningställande av tillfälligt serveringskök och matsal., total LOA är ca 10 800 kvm. Projektsumman uppgår till 240 Mkr och projekttiden är planerad till januari 2019 - november 2023. Materialval och detaljlösningar kommer att väljas med stor omsorg och vara anpassade till skolmiljön.

Det kommer att vara pågående skolverksamhet på Gärdsåsskolan under hela byggtiden. Projektet kräver rivning, ombyggnad och nybyggnad i etapper för att kunna bedriva skolverksamhet med 400 elever under entreprenadtiden. En stor utmaning under byggtiden är att skolan ska vara tillgänglig och säker och att verksamheten ska störas så lite som möjligt.

Projektet ska utföras som en totalentreprenad i samverkan. Det innebär att Lokalförvaltningen och Tuve Bygg AB tillsammans väljer att under hela projekttiden, ha en integrerad och gemensam organisation, ekonomi och målbild. Detta gemensamma arbetssätt fokuserar på samförstånd och medger en kostnadseffektiv byggprocess med hög kvalitet.

"- Vi på Tuve Bygg AB tilltalas av den öppenhet, det förtroende och mervärde som präglar ett samverkansprojekt som Gärdsåsskolan. Sedan 2016 renoverar och bygger vi om Gamlestadsskolan med särskilda krav på bevarande, och vi tar med oss många erfarenheter från detta projekt till Gärdsåsskolan", säger Robert Uthberg, Arbetschef Tuve Bygg AB.

Tuve Bygg har sedan starten 1979 verkat och växt i Göteborgsregionen, och sedan 2016 arbetar vi både i Göteborgs- och Stockholmsregionerna med alla typer av byggprojekt och uppdragsgivare. Sedan juni 2017 innehar Anders Hedin Invest AB 51 % av aktierna i bolaget.

Tuve Bygg är moderbolag i koncernen som 2017 omsätter ca 1,5 miljard och har en offensiv expansionsplan där den genomsnittliga årliga tillväxten skall vara minst 10 % tillsammans med över 240 medarbetare som alla bidrar till att skapa den unika Tuve-andan.