Miljö

Miljöpåverkan

Att driva en byggverksamhet kräver många resurser som de flesta påverkar miljön. Allt från energianvändning och materialanvändning, till avfalls- och kemikaliehantering. Vi på Tuve Bygg strävar efter att förebygga och minimera vår miljöpåverkan genom att göra medvetna val genom hela byggprocessen. Låt oss berätta om några.

 

Så minskar vi energianvändning

Ett av de områden där det finns störst potential att göra skillnad är energiförbrukningen. I takt med att Tuve Bygg växer så det knakar har också elanvändningen ökat. Därför arbetar vi aktivt med att minska vår förbrukningen genom följande åtgärder:

 

 • Bodetablering – vår Bodetablering är så kallade Energisnåla Bodetableringar. Det innebär att de är väl isolerade runt hela klimatskalet, har närvarostyrda belysningar och snålspolande armaturer. Alltid försedda med dörrstängare och möjlighet till värmeåtervinning.
   
 • Belysning – energisnåla LED-armaturer.
   
 • Uppvärmning och uttorkning – byggnader, miljövänlig byggvärme.
   
 • Vi planerar våra projekt för att i möjligaste mån kunna nyttja den fjärrvärme som ska värma den färdiga byggnaden. Det bidrar till att värma och torka ut byggnaden under byggskedet.
   
 • I andra hand använder vi oss av en lösning med värme i containerenheter som använder pellets som drivmedel. En förnybar energikälla och den levereras från en lokal trätillverkare i Västra Götaland, Derome Trä.
   
 • Vi tillåter inte oisolerade materialcontainers.
   
 • Grön el – Bolaget använder sig endast av förnybar miljömärkt el till våra kontor och byggarbetsplatser.

 

Smartare transporter

Under 2017 infördes en ny bilpolicy som möjliggör för de anställda att välja att köra hybridbilar, som är ett mindre miljöbelastande alternativ. Vi kommer även att ta fram en resepolicy som innebär att våra resor i tjänst ska göras med miljövänliga alternativ då det är möjligt. Exempelvis välja tåg framför flyg.

Vi har ett antal ramavtalsleverantörer och flera av dessa arbetar aktivt med att samordna leveranserna till oss och våra byggarbetsplatser. Möjligheten att kunna påverka våra leverantörer är något vi hela tiden utvecklar vidare.

 

 

Etablerade system för materialanvändning

I strävan efter att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel och göra bra miljöval, används miljöbedömningssystem vid val av material och produkter. I våra byggprojekt används något av systemen Sunda Hus eller Byggvarubedömningen.

 

Miljöprogram för maskiner, fordon & drivmedel

Vi har beslutat att arbeta enligt kraven i miljöprogrammet ”Miljökrav i Entreprenader”. Programmet omfattar krav kring bl.a. tunga transporter, arbetsmaskiner och drivmedel. Även maskinhyror och arbetsredskap väljs med hänsyn till miljö- och arbetsmiljöaspekter, exempelvis val av drivmedel, buller och vibrationsvärden.

 

” I Tuve Bygg tar vi ansvar för miljön, känner till och följer gällande lagar och arbetar aktivt med att minimera de föroreningar som vår verksamhet kan ge upphov till.”

– TUVE BYGGS FÖRETAGSPOLICY

 

Effektiv avfallshantering

 • Mål – Tuve Bygg har arbetat aktivt under flera år med att minska avfallsmängderna samt att minska mängden blandat avfall. Vårt arbete har medfört en successiv minskning av andelen blandat avfall och ska fram till 2020 uppgå till maximalt 15 % av den totala andelen avfall. Avfallet från våra byggarbetsplatser efter rivning, men även som restavfall, påverkar resursförbrukning, transporter av avfall samt påverkan vid omhändertagandet av avfallet. Ökad återanvändning/återvinning leder till minskad resursförbrukning och minskad miljöpåverkan vid slutomhändertagande.
   
 • Konkret arbete och utbildning – Genom aktivt arbete ute på byggarbetsplatsen med utbildning kring avfallsfrågan för alla som medverkar och genom regelbundna uppföljningar och avstämningar kring statistiken, ser vi att det bidrar till att arbetet påverkar avfallsfrågan i rätt riktning. Vidare följer miljöansvarig upp statistiken på avfallshanteringen kvartalsvis och har en löpande dialog med beställare där statistiken redovisas.
   
 • Krav på underleverantörerSom ett ytterligare steg i avfallsfrågan så har Tuve Bygg på några projekt infört ett system där avfallsleverantören anlitas för att väga och sortera avfallet för alla underentreprenörer i projektet. Mängderna bokförs på respektive underentreprenör som sedan får betala för de avfall som genererats. På dessa projekt är målet 100 % sorteringsgrad och Tuve Bygg tror systemet även kommer att medföra minskade mängder avfall.

 

Svanen och andra miljömärkningar

Svanen är ett välkänt, trovärdigt, respekterat miljömärke och bevis på att en byggnad är en bra produkt. Svanen garanterar att en utomstående oberoende part ställer tuffa krav och kontrollerar hela byggprocessen. Resultatet blir en byggnad där människor får en sund inomhusmiljö, och där påverkan på miljön blir så liten som möjlig. Svanens krav omfattar allt från att takstolarnas trä inte får komma från skyddsvärda skogar till att golv inte får innehålla farliga kemikalier. Förutom en hälsosam inomhusmiljö ska byggnaden vara energieffektiv. Vi Svanen-märker alla våra bostäder byggda i egen regi. Utöver Svanen-märkning så arbetar Tuve Bygg även med systemen FEBY och Miljöbyggnad. En byggnad kan erhålla klassning Miljöbyggnad Brons, Silver eller Guld.

 

 

Så säkerställer vi våra leverantörskedjor

I vår företagspolicy anges ramverket för hur leverantörer och inköp av tjänster ska hanteras. Vi formaliserat tydliga krav och definitioner av godkända leverantörer, samt en uppförandekod som omfattar frågor relaterade till miljöpåverkan och som ska följas av alla leverantörer. Det är inte enbart leverantörer det sätts krav på, grunden till uppförandekoden är att skapa sunda och långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer och medarbetare. Bolaget har en årlig uppföljning av leverantörer, uppföljning av leverantörens miljöpåverkan ingår som en del av den uppföljningen.