Ekonomiskt

Hållbarhet är en del av vår affärsmodell

Vi på Tuve Bygg ser oss själva som en värdeskapande framtidsbyggare. I samverkan med våra kunder skapar vi viktiga värden för människor genom att bygga bostäder, skolor, handelshus och offentliga byggnader där människor kan leva, mötas och utvecklas. Då är hållbarhetsaspekten inte bara ett sätt för oss att dra vårt strå, utan en självklar del av vår affärsmodell och något som bidrar till en stabil ekonomisk tillväxt.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Bolagets hållbarhetsarbete har sin grund i bolagets vision där vi genom goda relationer inom företaget och med våra kunder skapar värden när vi tillsammans bygger en hållbar framtid. Genom vårt kvalitets- och miljöledningssystem säkerställer vi att våra uppdrag genomförs och dokumenteras på ett professionellt och kvalitetssäkert sätt. Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret och har med detta antagit Tuve Byggs uppförandekod och andra policys som utgör grunden för hållbarhetsarbetet. Det är Tuve Byggs Vd som ansvarar för att policys för de olika verksamhetsområdena tas fram och görs tillgängliga för medarbetarna. Tuve Bygg har en övergripande företagspolicy som består av en integrerad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy. Policyn uppfyller kraven i ISO 9001 och 14001.

Arbetsmiljögruppen utgör en viktig stabsfunktion och ansvarar för att bevaka, stödja, följa upp och förbättra arbetsmiljöarbetet i företaget. Vd ansvarar för att övergripande mål för kvalitet miljö och arbetsmiljö tas fram och följs upp.

Antikorruption

Vi arbetar för en god affärsetik och följer kollektivavtal relevanta för verksamheten. Ingen form av korruption, utpressning, mutor eller otillbörliga betalningar till eller från anställda eller organisationer tolereras. Gåvor och andra förmåner ska överensstämma med nationell lagstiftning. Konfidentiell information som rör vår eller våra kunders verksamhet får endast användas för det ändamål den är avsedd.